Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel webových stránek www.viaharmonia.com, www.viaharmonia.czwww.vedomisrdce.cz tj. Vědomí Srdce, o.p.s., Čechova 906, 391 65 Bechyně, IČO: 26113406 (dále jen „Provozovatel“), jakožto správce osobních údajů tímto závazně prohlašuje, že zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Nařízení GDPR).

Návštěvník webu www.viaharmonia.comwww.viaharmonia.czwww.vedomisrdce.cz (dále jen „Návštěvník“) použitím kontaktního formuláře na webu www.viaharmonia.com, www.viaharmonia.cz, dobrovolně poskytuje své osobní údaje, které budou uchovávány nejdéle po dobu 6 let, v rozsahu max.: jméno, příjmení, foto, webová adresa, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefon, informace o objednaných a koupených produktech a službách, a to vždy pouze pro ty účely, pro které byly osobní údaje poskytnuty. V omezeném rozsahu jsou též zpracovávány také fotografie ze seminářů Provozovatele a případných dalších akcí, a též videozáznamy z těchto akcí, přičemž účastí na akcích provozovatele dává účastník s tím zpracováním souhlas.

Aby Provozovatel dostál povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracovává tyto údaje: jméno, příjmení, adresu, IČ, DIČ a údaje o zakoupeném produktu/službě (tj. údaje uvedené na účetních dokladech).

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Návštěvník, který poskytl své osobní informace, může svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat zasláním žádosti na adresu info@viaharmonia.com.

Předání osobních údajů třetím osobám

Ke zpracovávaným osobním údajům mají přístup spolupracovníci Provozovatele. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací může Provozovatel využívat služeb a aplikací dalších zpracovatelů či příjemců, vždy však pouze za daným účelem a v souladu s podmínkami kladenými Nařízením GDPR. Jsou to poskytovatelé zejména následujících platforem: SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI) , Wedos, Outlook. Provozovatel se zavazuje a je povinen v případě poskytování osobních údajů novým zpracovatelům či příjemcům tyto smluvně zavázat k plnění všech povinností stanovených Nařízením GDPR k zajištění maximální bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Mlčenlivost

Provozovatel, jeho zaměstnanci či spolupracovníci, kteří budou zpracovávat osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení zpracovávaných osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů mezi těmito osobami. Bez souhlasu subjektů údajů nebudou osobní údaje vydány žádné jiné třetí
straně za jiným než předem daným účelem.

Práva Návštěvníka

Ve vztahu k prováděnému zpracování osobních údajů má subjekt údajů následující práva:

  1. právo na přístup k osobním údajům;
  2. právo na opravu;
  3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);
  4. právo na omezení zpracování údajů;
  5. právo vznést námitku proti zpracování; a
  6. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Právo na přístup znamená, že si Návštěvník může kdykoliv požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho se budou zpracovávat, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud byly osobní údaje získány a zda dochází k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Návštěvník má též právo získat kopii jeho osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Provozovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že Návštěvník může kdykoliv požádat o opravu či doplnění jeho osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že Provozovatel musí vymazat osobní údaje Návštěvníka pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) Návštěvník vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to Provozovateli ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud Provozovatel nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů Návštěvníka, musí Provozovatel omezit zpracování těchto osobních údajů tak, že tyto může mít pouze uloženy a případně je může použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že Návštěvník může vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů.

Uvedená práva může Návštěvník uplatnit zasláním svého požadavku na e-mail info@viaharmonia.cz

V případě nespokojenosti se zpracováním osobních údajů může Návštěvník podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018

Odkazy na jiné stránky

Tento web obsahuje odkazy i na jiné internetové stránky, za které Provozovatel neodpovídá. Provozovatel je odpovědný pouze za stránky umístěné na doméně www.viaharmonia.com, www.viaharmonia.cza www.vedomisrdce.cz

Kontaktní údaje Provozovatele

obchodní firma: Vědomí srdce, o.p.s.
IČ: 261 13 406
adresa pro písemný kontakt: Čechova 906, 391 65 Bechyně
adresa elektronické pošty: info@viaharmonia.com

Vědomí Srdce o.p.s.,

IČO 261 13 406

Číslo účtu Vědomí Srdce o.p.s.: 221728214/0300

info@viaharmonia.com