Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi Organizátorem a Účastníkem související s účastí na akcích realizovaných Vědomí Srdce, o.p.s.
 2. Organizátorem se rozumí společnost Vědomí Srdce o.p.s., se sídlem Čechova 906, 391 65 Bechyně IČ: 261 13 406, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl O, vložka 133;
 3. Službou se rozumí plnění Organizátora, spočívající v zajištění místa Účastníkovi na akcích projektu Via Harmonia. Obsah Služby a její varianty jsou uvedeny na webovém rozhraní www.viaharmonia.com nebo www.viaharmonia.cz nebo www.vedomisrdce.cz.
 4. Účastníkem se rozumí každý, kdo si prostřednictvím webového rozhraní nebo jiným, pro akci specifikovaným způsobem, objedná, a následně uhradí a využije Služby.
 5. Ceník je informace o výši úhrady za Služby. Cena Služby je stanovena jako konečná, nejsme plátci DPH. Aktuální ceny jednotlivých akcí jsou zveřejněny na www.viaharmonia.com nebo www.viaharmonia.cz nebo www.vedomisrdce.cz.

 

II. Registrační a platební podmínky, podmínky účasti

 

 1. Účastník je povinen vyplnit objednávkový formulář specifikující charakter a rozsah jeho účasti, jeho osobní údaje a případně údaje o právnické osobě hradící Službu.
 2. Odesláním formuláře se registrace pro Účastníka stává ZÁVAZNOU a Účastník tím potvrzuje přečtení a souhlas s těmito podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů.
 3. Organizátor je povinen se řídit při nakládání s údaji Účastníka a při komunikaci s ním Zásadami ochrany osobních údajů. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje,které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.
 4. Rozsah plnění je specifikován vždy pro každou akci na příslušné stránce www.viaharmonia.com nebo www.viaharmonia.cz nebo www.vedomisrdce.cz.
 5. Na jednotlivých akcích může Organizátor nabídnout jednu nebo více variant úhrady účastnického poplatku, kterými jsou:
  a)  platba převodem na základě vystavené zálohové faktury,
  b)  platba předem platební kartou,
  c)  platba předem službou expres ePlatba+,
  d)  platba hotově na místě.
 6. U platby převodem musí být Účastnický poplatek uhrazen do data stanoveného v zálohové faktuře, nejpozději však v den předcházející začátku akce. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s.
 7. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
 8. V případě platby zaslané 3 dny a méně před konáním akce je třeba prokázat úhradu účastnického poplatku předložením potvrzení o provedení úhrady u registračního pultu na akci.
 9. Po obdržení platby je Účastníkovi e-mailem zaslán daňový doklad.
 10. V případě prodlení Účastníka s úhradou ceny služby delšího než 14 dnů je Organizátor oprávněn zrušit Účastníkovu rezervaci na akci.
 11. Účastník je na akci povinen řídit se pokyny Organizátora.
 12. Účastník je povinen dostavit se na akci v době, která je vyhrazena v programu pro registraci účastníků. V případě pozdního příchodu nemá automaticky právo bezprostředně vstoupit do prostoru konání akce a je povinen se řídit pokyny Organizátora.

III. Storno podmínky

 

 1. Účastníci mohou zrušit registraci pouze písemně, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu via@viaharmonia.com.
 2. Storno podmínky jsou následující:
  • Storno více než 14 dnů před začátkem akce – 15 % storno poplatek;
  • Storno 14 – 8 dnů před začátkem akce – 50 % storno poplatek;
  • Storno 7 – 3 dny před začátkem akce – 75 % storno poplatek;
  • Storno 2 a méně dnů před začátkem akce nebo při neúčasti bez zrušení registrace – 100 % storno poplatek.
 3. Při neúčasti na akci bez písemného zrušení registrace bude Účastníkovi účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny.

 

IV. Reklamační řád

 

 1. Zákazník má právo podat společnosti Vědomí Srdce o.p.s reklamaci nebo stížnost na poskytnuté Služby.
 2. Reklamaci nebo stížnost uplatňuje zákazník vždy písemně neprodleně po zjištění předmětu reklamace/stížnosti, a to na adresu Vědomí Srdce o.p.s, Čechova 906, 391 65 Bechyně nebo e-mailem na via@viaharmonia.com. Písemná reklamace/stížnost musí obsahovat:
  • Kontaktní údaje (IČ, název společnosti, adresa sídla, příp. korespondenční adresa)
  • Jméno a příjmení účastníka akce nebo osoby, která za zákazníka reklamaci vyřizuje včetně telefonního a e-mailového kontaktu
  • Identifikaci akce – datum, název, případně číslo faktury k dané akci
  • Popis – důvod reklamace/stížnosti
 3. Nebude-li zaslaná písemnost zákazníka dodavateli obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání reklamace/stížnosti, nebude tato písemnost přijata k dalšímu řízení.
 4. Společnost je povinna reklamaci/stížnost vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace/stížnosti od zákazníka, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodli na lhůtě delší. Dnem obdržení se rozumí datum, kdy byla reklamace/stížnost doručena do společnosti Vědomí Srdce o.p.s.
 5. Způsob řešení reklamace/stížnosti: pracovník zákaznického servisu reklamaci/stížnost zaeviduje a informuje osobu odpovědnou za řešení reklamací/stížností. Odpovědná osoba prověří předmět-důvod reklamace/stížnosti dané akce (např. porovnáním hodnotících dotazníků ostatních Účastníků akce, konzultací s lektorem, atd.), a pokud uzná reklamaci/stížnost za relevantní, zajistí adekvátní nápravu, např. vrácením části nebo celého účastnického poplatku, event. jiným způsobem dle dohody s Účastníkem.

 

V. Závěrečná ustanovení

 

 1. Tyto obchodní podmínky jsou umístěny na internetových stránkách Organizátora www.viaharmonia.com nebo www.viaharmonia.cz nebo www.vedomisrdce.cz.
 2. Veškerá komunikace mezi stranami, včetně zrušení registrace, musí být písemná či prostřednictvím druhé straně známých emailů.
 3. Vztahy založené těmito obchodními podmínkami se řídí platnou právní úpravou, zejména občanským zákoníkem.
 4. Veškeré spory, které nebudou moci být vyřešeny dohodou, budou řešeny v řízení před obecnými soudy České republiky.
 5. Organizátor si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit.

Tyto Obchodní podmínky platí od 1. 2. 2019

Vědomí Srdce o.p.s.

IČO 261 13 406

Číslo účtu: 221728214/0300

via@viaharmonia.com